Inhoudsopgave:

Artikel  1 – Definities

Artikel  2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel  3 – Toepasselijkheid

Artikel  4 – Het aanbod

Artikel  5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel  7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel  8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel  9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Producten en garantie

Artikel 12 – Productgebruik

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Levering en uitvoering

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 18 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: consument of bedrijf of instelling;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de afnemer aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Budgetsnoezelen.nl

Meppelweg 812 B

Den Haag

Telefoonnummer: 0657932678

E-mailadres: info@budgetsnoezelen.nl

KvK-nummer: 76123634 op naam van Eliss

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer zal bij het product of aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze aanleveren dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 5. op welke wijze de afnemer met klachten terecht kan;
 6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 7. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 8. Binnen een week na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een mail vanuit CusRev, een onafhankelijke en veilige partij voor klantenreviews.  Zij vragen de klant een productreview achter te laten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer of een vooraf door de afnemer aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de afnemer uitsluiten De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Producten en garantie
1. Budgetsnoezelen.nl garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 1 jaar na aflevering.
 1. Aanspraak op de garantie kan alleen schriftelijk, of per e-mail bij worden ingediend. De afnemer ontvangt dan instructies hoe hij het product kan retourneren van het product. Stuur dus nooit het product retour zonder eerst in overleg te gaan met de ondernemer.
 2. Indien er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, repareert of vervangt Budgetsnoezelen.nl het artikel dan wel vergoedt Budgetsnoezelen.nl de aankoopprijs of een deel daarvan. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, welke zijn gemaakt in het kader van reparatie of vervanging.
 3. De garantie is niet van toepassing in onder meer de volgende gevallen: indien er wijzigingen aan de producten, artikel of apparaat, zijn aangebracht. Tevens kan er geen beroep op de garantie gedaan worden wanneer er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, waaronder het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing, of wanneer het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid. Ook wanneer Budgetsnoezelen.nl niet of niet tijdig in de gelegenheid is gesteld voor het onderzoeken van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek kan er geen beroep op de garantie worden gedaan.
Artikel 12 – Productgebruik
1. De producten dienen gelet op hun aard en hun doelgroep alleen onder toezicht van een begeleider in directe omgeving gebruikt te worden.

Budgetsnoezelen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuist gebruik van de producten.

 1. In verband met kleine onderdelen of verstikkingsgevaar zijn onze producten niet geschikt voor personen die de producten in hun mond of andere lichaamsopeningen steken.
  3. Bij het gebruik van producten met handleiding dienen deze te worden gevolgd. Bij twijfels met betrekking tot het gebruik, dient u contact op te nemen met Budgetsnoezelen.nl.
Artikel 13 — Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Budgetsnoezelen.nl met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 11 geregelde garantie.
2. Budgetsnoezelen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van een persoon ten gevolge van het gebruik van producten.
3. Budgetsnoezelen.nl is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
4. Budgetsnoezelen.nl is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
 1. Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Budgetsnoezelen.nl geleverde goederen, is Budgetsnoezelen.nl niet aansprakelijk.
 2. Budgetsnoezelen.nl is niet aansprakelijk voor schade welke dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de door haar geleverde producten. Hiervoor zal budgetsnoezelen.nl u doorverwijzen naar de importeur of producent van het product.

Artikel 14 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 3. Het risico van vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de bestelling. Pas na ontvangst van de betaling worden de bestelde goederen geleverd.
 2. Indien overeengekomen is dat per factuur wordt betaald, dan dienen de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 3. Alle kosten verbonden aan de invordering van niet betaalde facturen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, worden op de afnemer verhaald.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat voorgelegd kan worden aan de rechter.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door Rechtbank Midden-Nederland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *